Resevillkor

- särskilda resevillkor för Aller Travel

1.Betalning av resan
Resan är beställd och bekräftad när man betalat in ett depositionsbelopp per person, ett belopp som sedan blir avdraget från den totala kostnaden av resan. Genom att betala depositionen bekräftar kunden att han eller hon har accepterat våra allmänna villkor samt de villkor som anges på resebeviset/fakturan. Slutbetalning är normalt 60 dagar innan avresa. Datum för slutbetalning framkommer på orderbekräftelsen. En del flygbolag kräver att flygbiljetten skall skrivas innan en viss tidpunkt efter beställning, och betalning av flygresan skall då ske tidigare. Vid dessa tillfällen framkommer det vid beställning av resan. Vi accepterar följande kreditkort: Visa, Mastercard och Eurocard.

2. Beställningens omfattning
Beställningen omfattar de överenskommelser som är avtalade mellan arrangören och resenären. 
Vid tvivel angående vad som är avtalat, används i utgångspunkt det utfärdade resedokumentet och utgår från arrangörens broschyrer och annonser samt annat marknadsföringsmaterial. Kontrollera även andra skriftliga upplysningar om resan utfärdade av samarbetspartners och det man har rätt att förvänta sig i följd av det nämnda materialet. Om arrangörerna gör en förändring som är till fördel för resenären, t.ex. med anknytning till specifika aspekter av transport, hotell, m.m. måste detta bekräftas skriftligt av arrangören. Om beställningen kommer avvika från programmet eller omfatta ytterligare förändringar t.ex. enkelrum, utflykter eller dyl. skall även detta bekräftas skriftligt. 
Alla priser i Aller Travels prislista är per person i dubbelrum i den valda rumskategorin. Priserna inkluderar: transport, övernattning i valt rum, måltider och utflykter enligt det skriftliga programmet. 
På vissa av våra resor kan det förekomma mindre ändringar för att erbjuda bästa möjliga resa med hänsyn till väder och lokala förhållanden/händelser, var därför observant på att dagsprogrammen kan vara vägledande. 
 

3. Information till den resande
Vid beställning, eller senast vid mottagande av resedokument, skall resenären kontrollera följande information:
1) Arrangörens namn, adress, telefon, resans pris och vad som ingår i priset.
2) Att den resande själv ansvarar för giltigt pass, eventuellt visum, vaccinationer och de försäkringar samt avbeställningsskydd som önskas.
3) De allmänna och speciella villkor som gäller för den beställda resan och vart dessa villkor går att finna. 
4) Om den aktuella resan har villkor som frångår de allmänna villkoren skall detta framgå tydligt.
5) Vilka bestämmelser som gäller för betalning och avbeställning. 
 

4. Avbeställning av resa
Avbeställning av en resa skall göras skriftligt till Aller Travel på epost: info@allertravel.se.
Följande regler gäller, om inte andra villkor är angivna på fakturan/orderbekräftelsen:
- Depositionsavgiften återbetalas inte om kunden avbeställer resan. 
- Vid avbeställning fr.o.m. 60 dagar t.o.m. 36 dagar innan avresa, skall resenären betala 50% av resans totala belopp.
- Vid avbeställning fr.o.m. 35 dagar innan avresa, skall resenären betala hela resans totala pris. 
I de tillfällen då biljetter till idrottsarrangemang och konserter är inkluderat i priset, återbetalas ej detta belopp vid avbeställning. 
 

5. Ändringar av beställning, överföring av resa till annan resenär
Resenären har rätt att överföra en fullt betald resa till en annan person. När resan överlåts är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot den andra parten i avtalet för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader som kan uppkomma på grund av överlåtelsen.
Arrangören skall meddelas om ändringen senast 30 dagar före avresan och har rätt att neka överföringen av rimligt skäl. Arrangören kan fastställa andra regler för ändringar och överföring när rimliga förhållanden eventuellt gör detta nödvändigt. 
 

6. Ändringar i pris och avgifter
-Ändring av pris: Arrangören förbehåller sig rätten att ändra priser och avtalade tjänster i förhållande till datum, program, och innehåll. Arrangören förbehåller sig också rätten att i samband med att beställningen blir bindande, att ändra priser innan avresa. Prishöjningar får enbart ske vid de tillfällen det uppkommit en ökning i skatter, tullar och avgifter, en förändring i valutakurs eller liknande händelser som arrangören inte har kontroll över eller kunnat förutse. Prishöjningen får inte överstiga de faktiska kostnaderna och priset får inte höjas de sista 20 dagarna före avresedagen. 
Om prishöjningen utgör mer än 10% av den totala reskostnaden, har resenären rätt att annullera resan och då få återbetalt resans totala belopp, exklusive flygskatten. 
Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören om han/hon önskar annullering. Rätten för att frånträda avtalet bortfaller då resenären inte kontaktat arrangören inom 3 dagar från det att denne fått besked om prishöjningen samt dennes rätt till annullering av resa. 
Frånträder resenären avtalet har han även rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa, har han rätt till ersättning för prisskillnaden.
Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet.
-Ändring av flygtider: Information om flygtider och flygbolag som förekommer i programmet är preliminära. Slutgiltig information framkommer från resedokumentet. Aller Travel har rätt att korrigera flygtiderna i tillfälle ändringar sker på senare tidpunkt. Den resande får vid dessa tillfällen vidare information direkt från Aller Travel, skriftligt eller muntligt. Merkostnader av t.ex. hotelluppehållet eller anslutningstransport som eventuellt uppstår i samband med ändrade flygtider blir ej betalda av arrangören.
 

7. Arrangören plikter
Arrangören skall genomföra resan och vistelsen utifrån det som är avtalat med resenären (punkt 2). Vid tillfällen det uppstår avvikelser från det planlagda programmet skall arrangören i god tid se till att resenären blir minsta möjligt påverkad. Researrangören skall snarast möjligt underrätta resenären om nya förhållanden som är av betydelse.   
 

8. Resenärens åtagande 
-Betalning: Resenären skall betala det avtalade beloppet innan den tidpunkt som är angivet i arrangörens villkor. Försenad betalning anses alltid vara av väsentligt värde och ger därmed arrangören rätten att annullera köpet.
-Regler och bestämmelser: Resenären åtar sig att under resan rätta sig efter de regler och bestämmelser som är angivna av offentlig myndighet, arrangören eller arrangörens representanter samt de ordningsregler som anges av enskilda hotell, transportörer eller dyl. Resenären förväntas känna till allmän offentlig tillgänglig information om den aktuella politiska, hälsomässiga samt natur- och klimatmässiga situa¬tionen på resmålet. Det är en förutsättning för deltagande i resan att resenären uppträder ansvarsfullt och hänsynsfullt, däribland rättar sig efter arrangören och dess representanters instruktioner. Om resenären bryter åtagandet kan denna nekas att delta på arrangemang eller uteslutas från resterande resan. Vid uteslutning efter att resan är påbörjad kommer resenären själv att stå som betalningsansvarig för extra omkostnader för hemresa. 
-Ersättningsansvarig: Resenären kan stå som ersättningsansvarig om att man med vilja eller ouppmärksamhet påfört arrangören förlust, bl.a. genom att inte följa de bestämmelser som är nämnt ovan. 
-Pass, visum, vaccinationsbevis och försäkring:
Det är alltid resenärens ansvar att försäkra sig om att resmålets in- och utreseregler uppfylls. Passet skall vara giltigt under hela resan. Var uppmärksam på att vissa länder kräver att passet skall vara giltigt sex månader efter hemkomstdatumet. Vid resa till ett Schengenland skall pass medbringas på resan, då detta är svenska medborgares ID-handling i utlandet. 
Resenären har, oavsett medborgarskap, skyldighet att själv se till att man har ett giltigt pass, samt eventuellt visum. De med uppehållstillstånd i Sverige skall medtaga giltigt pass samt dokumentation på uppehållstillstånd. Aller Travel påtar sig inget ansvar för resenärer som av en eller annan anledning avvisas vid gränsen.
Några av våra resmål kräver visum, vilket då framgår på vår hemsida i beskrivningen av resan. Det är resenärens eget ansvar att uppfylla de krav som ställs för ett eventuellt visum.
Mer information kring in- och utreseförhållanden kring ditt resmål finns alltid i uppdaterad version på www.ud.se.
Det är resenärens ansvar att ta de vacciner som rekommenderas och som krävs för inresa i det/de länder som besöks. Kontakta din läkare för ytterligare information, eller vänd dig till Vårdguiden på www.1177.se.
Det är den resandes ansvar att inbringa alla nödvändiga papper för resan och denne förpliktar till att hålla sig orienterad angående avgångar och följa de anvisningar som arrangören, transportören, flygsällskapet eller dyl. anger i den förbindelsen. 
-Sjukdom och eventuell hemresa: 
Vid tillfälle då resenären inte är försäkrad (eller att försäkringen inte täcker) kan inte arrangören påta sig ansvar för skada eller sjukdom som resenären eventuellt utsätts för under resan, oavsett orsak. Arrangören bistår med den hjälp som är tillgänglig, men resenären måste själv täcka de utgifter som uppkommer i samband med skada/sjukdom. Detta gäller t.ex. omkostnader hos läkare, sjukhus och särskild hemtransport.
-Uteblivelse: 
Resenären förpliktar sig att möta upp vid avgångar efter arrangörens anvisningar. Uteblir resenären från de angivna tidpunkter för transport eller arrangemang, eller av annan grund väljer att inte delta i de presentationer och arrangemang som anges i programmet, kan han inte kräva återbetalning från arrangören.  
 

9. Resenärens rätt till att häva resan
Resenären har rätt att innan avresa häva/annullera resan vid tillfälle av följande skäl:
1) Om avgången blir försenad med mer än 20% av resans varaktighet.
2) Hemkomsttidpunkten blir väsentligt försenad. 
3) Om det på eller i närheten av resmålet uppstår krig eller krigstillstånd, naturkatastrof, epidemi, generalstrejk eller annan ingripande händelse. För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.
4) Om resans kostnader ökar med mer än 10% p.g.a. prishöjningar som beskrivs i punkt 6. 
5) Det inträffar andra händelser som har väsentlig betydelse för resan. Vid dessa tillfällen har den resande krav på full återbetalning av resans pris, men kan inte göra anspråk på belopp större än resans totala pris. 
 

10. Uteblivna presentationer
Det förekommer en brist på resan när den avviker från det resenären har rätt att kräva efter punkt 2 och 7. Det är även en brist på information då man som resenär undvikit att ge upplysningar eller angett felaktiga upplysningar om förhållanden som kan vara av betydning. Vid undersökning om en brist förekommer, skall det bedömas om upplysningarna eller utelämnandet av dessa kan ha påverkat den resandes beslutning om att resa, och därmed val av arrangör. Då avvik av sådan natur som resenärer bör räkna med sker i vissa tillfällen, och som är av mindre betydning, inträffar anses inte detta som en brist. Med mindre annat är avtalat. Detta gäller bl.a.:
1) Försenad avgång eller framflyttad resa som arrangören och transportören inte har kontroll över. Vid avvik på mer än 24 timmar, och resans varaktighet är en vecka eller mer, och uppehållet på resmålet blir förkortat med tillsvarande tid, har den resande rätt till prisavslag (punkt 13) med mindre förseningen beror på force majeure (katastrofartad omständighet) (punkt 14). Detsamma gäller vid resor av kortare varighet när förseningen utgör mer än 15% av resans längd.
2) Avvik från vanliga väder- och temperaturförhållanden eller andra klimatmässiga omständigheter. 
3) Situationer som orsakats av resenärens egna vårdslöshet. 
 

11. Korrigera brister
Resenären har rätt till att kräva att en brist korrigeras, om inte detta medför oproportionerligt stora belastningar eller utgifter för arrangören i förhållande till bristens betydning för resenären. Arrangören har rätt till att korrigera bristen om denna erbjuder detta i förbindelse med klagomålet från resenären. Resenären kan endast motsätta sig en sådan korrigering om det finns en lämplig grund för det. Arrangören kan inte kräva att resenären står för de eventuella merkostnader en korrigering innebär. Resenären förpliktar att underrätta arrangören eller den lokala representanten inom skälig tid på en brist som upptäckts. Detta bör om möjligt ske på resmålet och räknas som en reklamation.
 

12. Prisavslag
Om bristen inte rättas på ett tillfredställande vis, har resenären krav på prisavslag. Observera att detta inte gäller i de tillfällen bristen är orsakad av en force majeure (punkt 14). Prisavslaget uträknas med resans totala pris i utgångspunkt och skall motsvara bristens värde (punkt 10). 
 

13. Ersättning
Arrangören pliktar att ersätta resenären den förlust som han påföres vid skada eller belastning som följd av att arrangören inte uppfyller sina förpliktelser efter avtalen (punkt 2). Ersättningsplikten gäller inte om arrangören kan påvisa att skadan eller belastningen inte kan beskyllas denne eller någon av dess samarbetspartners. 
 

14. Annullering eller ändringar av resa
En resa kan ställas in på grund av yttre omständigheter som arrangören och dess samarbetspartners skäligen inte kunnat förväntas räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde undvikit eller på förhand förutse. Arrangören är inte ansvarig för brister, avträdelser eller ändringar som uppkommer i följd av händelser som är utanför arrangörens kontroll. Exempel på detta är krig eller krigstillstånd, naturkatastrof, epidemi, generalstrejk eller annan ingripande händelse (force majeure). Vid tillfälle att någon av dessa händelser skulle inträffa, skall arrangören snarast underrätta resenären och vidta åtgärder för att begränsa den resandes förlust som följd av händelsen. 
 

15. Namn på resebevis och flygbiljett: 
På flygbiljetter är det viktigt att alla passagerares för- och efternamn stämmer överens med de namn som anges i resenärens pass. På biljetten kommer Å, Ä och Ö att skrivas som AA, AE och OE, och av platshänsyn kommer eventuel¬la mellannamn ofta förkortas på den utskrivna biljetten. Det är resenärens ansvar att se till att alla namn är rättstavade och korrekt angivna i resebeviset. Eventuella extrakostnader i samband med ändringar, eller eventuellt nytt utfärdande av biljett med korrekt namn, betalas av resenären.
 

16. Arrangörens hävningsrätt
Om inte annat är angivet i programmet, är en normal gruppresa baserad på minimum 15 betalande deltagare. Vid färre deltagare har Aller Travel rätt att avlysa resan, öka priset eller erbjuda resan utan skandinavisk reseledare. Detta skall meddelas resenären senast 30 dagar innan avresedatum. Ökar priset med mer än 10% (punkt 9) får deltagarna valet att byta till en annan paketresa eller få tillbaka inbetalt belopp.  Vid eventuella extra kostnader som medföres vid byte av resa skall detta betalas av resenären. Detta gäller vid de tillfällen då resans värde överstiger den ursprungliga resans pris. Eventuella merkostnader till hotelluppehåll, transport eller anslutningsflyg som kunden inte har köpt hos Aller travel, betalas inte av arrangören.
 

17. Rese- och avbeställningsförsäkringar
Alla resenärer måste inneha en reseförsäkring. Resenären är själv ansvarig för att teckna de försäkringar som är nödvändiga för resan. En del försäkringsbolag inkluderar även avbeställningsskydd i sina försäkringar. Aller Travel erbjuder avbeställningsskydd som gäller vid framvisande av läkarintyg. Avbeställningsskyddet är giltigt från beställning fram till avresan.
 

18. Köp av resa på allertravel.se
För att kunna köpa din resa online på www.allertravel.se behöver vi följande upplysningar:
- Namn 
- Adress
- Telefonnummer
- E-postadress
Orderbekräftelse och biljetter blir skickat till den/de e-postadressen/adresserna som angetts vid beställning. 
 

19. Kommunikation
Som kund hos Aller Travel samtycker du i att Aller Media, härunder Aller Travel, kan skicka ut nyheter och erbjudanden via e-post, mobil, telefon och brev. Nyhetsbrevet är gratis och du kan när som helst avregistrera dig. Personuppgifter blir endast använda av Aller Travel samt eventuella samarbetspartners för att ge dig personliga erbjudanden och ökad service. Aller Media ansvarar för behandling och hantering av personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). 
 

20. Hantering av personliga upplysningar
Aller Travel varken ger eller säljer vidare personuppgifter till någon tredje part. Vi registrerar ej personkänsliga upplysningar och alla personuppgifter sparas enligt svensk lag.